استاد رضایی؛ مشاوره، کلاس و منابع تضمینی هنر

منابع کارشناسی ارشد و دکتری هنر انتشارات هنگام هنر

استاد رضایی؛ مشاوره، کلاس و منابع تضمینی هنر

منابع کارشناسی ارشد و دکتری هنر انتشارات هنگام هنر

استاد رضایی؛ مشاوره، کلاس و منابع تضمینی هنر
پیوندها
بسته های آموزشی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه


( 1357 -

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 7

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

(کارشناسی ارشد) سال 1394 جدول کد محل های تحصیل گروه هنر

جدول کدرشته محل های

گروه هنر صفحه 240 جدول شماره 5

جدول شماره

5- کدرشته محل های تحصیلی کارشناسی ارشد گروه هنر

( 1350 -

مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری (کد ضریب 1

توضیحات

ظرفیت پذیرش

کد محل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان رشته

/ گرایش نیمسال

دوره تحصیلی تحصیل

اول دوم

- روزانه 23413 دانشگاه ارومیه برنامه ریزی شهری 14

- روزانه 23414 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین برنامه ریزی شهری 9

- روزانه 23415 دانشگاه تربیت مدرس برنامه ریزی شهری 6

- روزانه 23416 دانشگاه تهران برنامه ریزی شهری 5

- روزانه 23417 دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی شهری 10

- روزانه 23418 دانشگاه شیراز برنامه ریزی شهری 10

- روزانه 23419 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران برنامه ریزی شهری 8

- روزانه 23420 دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران برنامه ریزی شهری 6

پذیرش با عنوان مهندسی شهرسازی گرایش

روزانه

23421 دانشگاه کردستان - سنندج برنامه ریزی شهری 9 - برنامه ریزی شهری و منطقه ای

- روزانه 23422 دانشگاه مازندران - بابلسر برنامه ریزی شهری 9

- روزانه 23423 دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل کرج) برنامه ریزی شهری 7

- روزانه 23424 دانشگاه هنر اصفهان برنامه ریزی شهری 10

- روزانه 23425 دانشگاه یزد برنامه ریزی شهری 5

- روزانه 23426 دانشگاه تربیت مدرس برنامه ریزی منطقه ای 6

- روزانه 23427 دانشگاه تهران برنامه ریزی منطقه ای 5

- روزانه 23428 دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی منطقه ای 10

- روزانه 23429 دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران برنامه ریزی منطقه ای 6

- روزانه 23430 دانشگاه گیلان - رشت برنامه ریزی منطقه ای 12

- روزانه 23431 دانشگاه تهران مدیریت شهری 5

- نوبت دوم 23432 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین برنامه ریزی شهری 4

- نوبت دوم 23433 دانشگاه تهران برنامه ریزی شهری 5

- نوبت دوم 23434 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران برنامه ریزی شهری 8

- نوبت دوم 23435 دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران برنامه ریزی شهری 2

- نوبت دوم 23436 دانشگاه مازندران - بابلسر برنامه ریزی شهری 3

- نوبت دوم 23437 دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل کرج) برنامه ریزی شهری 3

- نوبت دوم 23438 دانشگاه هنر اصفهان برنامه ریزی شهری 2

- نوبت دوم 23439 دانشگاه یزد برنامه ریزی شهری 3

- نوبت دوم 23440 دانشگاه تهران برنامه ریزی منطقه ای 5

- نوبت دوم 23441 دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران برنامه ریزی منطقه ای 1

- نوبت دوم 23442 دانشگاه گیلان - رشت برنامه ریزی منطقه ای 3

- نوبت دوم 23443 دانشگاه تهران مدیریت شهری 5

- غیرانتفاعی 23444 مؤسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد برنامه ریزی شهری 20

- غیرانتفاعی 23445 مؤسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد برنامه ریزی شهری 20

- غیرانتفاعی 23446 مؤسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان برنامه ریزی شهری 20

- غیرانتفاعی 23447 مؤسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین برنامه ریزی شهری 20

- غیرانتفاعی 23448 مؤسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور برنامه ریزی شهری 20

- غیرانتفاعی 23449 مؤسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد مدیریت شهری 20

- غیرانتفاعی 23450 مؤسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مدیریت شهری 20

- دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در برنامه ریزی شهری 15

کرج

)

پردیس خودگردان

23451

- دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره برنامه ریزی شهری 15

کیش

)

پردیس خودگردان

23452

پردیس خودگردان

23453 دانشگاه شیراز برنامه ریزی شهری 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

23454 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران برنامه ریزی شهری - 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پذیرش با عنوان مهندسی شهرسازی گرایش

پردیس خودگردان

23455 دانشگاه کردستان - سنندج برنامه ریزی شهری 9 - برنامه ریزی شهری و منطقه ای

- دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان برنامه ریزی شهری 7

دانشگاه در کرج

)

پردیس خودگردان

23456

- پردیس خودگردان 23457 دانشگاه یزد برنامه ریزی شهری 5

- دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره برنامه ریزی منطقه ای 15

کیش

)

پردیس خودگردان

23458

مجازی غیرانتفاعی

23459 دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد برنامه ریزی شهری 20 - آموزش محور - فقط زن

مجازی غیرانتفاعی

23460 دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد برنامه ریزی شهری 20 - آموزش محور - فقط مرد

مجازی غیرانتفاعی

23461 مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران برنامه ریزی شهری 40 - آموزش محور

مجازی غیرانتفاعی

23462 مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران مدیریت شهری 40 - آموزش محور

( 1351 -

طراحی شهری (کد ضریب 1

- روزانه 23463 دانشگاه بوعلی سینا - همدان طراحی شهری 7

- روزانه 23464 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین طراحی شهری 9

- روزانه 23465 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران طراحی شهری 2

ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت

روزانه

23466 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران طراحی شهری 2 - آموزش و پرورش

- روزانه 23467 دانشگاه تربیت مدرس طراحی شهری 6

- روزانه 23468 دانشگاه تهران طراحی شهری 5

- روزانه 23469 دانشگاه شهید بهشتی - تهران طراحی شهری 12

- روزانه 23470 دانشگاه شیراز طراحی شهری 6

- روزانه 23471 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول طراحی شهری 15

- روزانه 23472 دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران طراحی شهری 12

- روزانه 23473 دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل کرج) طراحی شهری 7

- روزانه 23474 دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی شهری 6

- روزانه 23475 دانشگاه هنر اصفهان طراحی شهری 10

- روزانه 23476 دانشگاه یزد طراحی شهری 5

- نوبت دوم 23477 دانشگاه بوعلی سینا - همدان طراحی شهری 4

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

(کارشناسی ارشد) سال 1394 جدول کد محل های تحصیل گروه هنر

جدول کدرشته محل های

گروه هنر صفحه 241 جدول شماره 5

(

ادامه 1351 - طراحی شهری (کد ضریب 1

توضیحات

ظرفیت پذیرش

کد محل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان رشته

/ گرایش نیمسال

دوره تحصیلی تحصیل

اول دوم

- نوبت دوم 23478 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین طراحی شهری 4

- نوبت دوم 23479 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران طراحی شهری 4

- نوبت دوم 23480 دانشگاه تهران طراحی شهری 5

- نوبت دوم 23481 دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران طراحی شهری 2

- نوبت دوم 23482 دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل کرج) طراحی شهری 3

- نوبت دوم 23483 دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی شهری 2

- نوبت دوم 23484 دانشگاه هنر اصفهان طراحی شهری 2

- نوبت دوم 23485 دانشگاه یزد طراحی شهری 3

پیام نور

23486 دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق طراحی شهری 10 - آموزش محور

- پیام نور 23487 دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق طراحی شهری 10

- غیرانتفاعی 23488 مؤسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان طراحی شهری 20

- غیرانتفاعی 23489 مؤسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز طراحی شهری 20

- غیرانتفاعی 23490 مؤسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر طراحی شهری 20

- غیرانتفاعی 23491 مؤسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر طراحی شهری 20

- دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در طراحی شهری 15

کرج

)

پردیس

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">