استاد رضایی؛ مشاوره، کلاس و منابع تضمینی هنر

منابع کارشناسی ارشد و دکتری هنر انتشارات هنگام هنر

استاد رضایی؛ مشاوره، کلاس و منابع تضمینی هنر

منابع کارشناسی ارشد و دکتری هنر انتشارات هنگام هنر

استاد رضایی؛ مشاوره، کلاس و منابع تضمینی هنر
پیوندها
بسته های آموزشی
پیوندهای روزانه


تلفن تهیه کتب دکتری و کارشناسی ارشد تمام رشته ها

 
۰۹۱۰۶۵۸۲۳۰۸
  

 

دفترچه سوالات تخصصی تمام رشته ها (دفترچه شماره 1) در ابتدای صفحه

دفترچه استعداد تحصیلی و زبان عمومی تمام رشته ها (دفترچه شماره 2) در انتهای صفحه


کلید اولیه (پاسخنامه) دکتری 93 تمام رشته ها - کلیک کنید

 

کد و عنوان رشته امتحانی (دفترچه شماره 1)

دانلود سوالات

2101 - علوم جغرافیایی /1

دانلود سوالات

2102 - علوم جغرافیایی /2

دانلود سوالات

2103 - علوم جغرافیایی /3

دانلود سوالات

2104 - علوم جغرافیایی /4

دانلود سوالات

2105 - علوم جغرافیایی /5

دانلود سوالات

2106 - مجموعه علوم اقتصادی

دانلود سوالات

2107 - مجموعه علوم تاریخی /1

دانلود سوالات

2108 - مجموعه علوم تاریخی /2

دانلود سوالات

2109 - مجموعه علوم تاریخی /3

دانلود سوالات

2110 - مجموعه علوم اجتماعی /1

دانلود سوالات

2111 - مجموعه علوم اجتماعی /2

دانلود سوالات

2113 - حقوق عمومی

دانلود سوالات

2114 - حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا

دانلود سوالات

2115 - حقوق بین الملل عمومی

دانلود سوالات

2116 - حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی

دانلود سوالات

2117 - مجموعه علوم سیاسی

دانلود سوالات

2118 - مجموعه مدیریت

دانلود سوالات

2119 - حسابداری

دانلود سوالات

2120 - علم اطلاعات ودانش شناسی

دانلود سوالات

2121 - مجموعه فلسفه

دانلود سوالات

2122 - مجموعه علوم تربیتی /1

دانلود سوالات

2123 - مجموعه علوم تربیتی /2

دانلود سوالات

2124 - مجموعه علوم تربیتی /3

دانلود سوالات

2125 - مجموعه علوم تربیتی /4

دانلود سوالات

2126 - مجموعه علوم تربیتی /5

دانلود سوالات

2127 - مجموعه علوم تربیتی /6

دانلود سوالات

2128 - مجموعه علوم تربیتی /7

دانلود سوالات

2130 - مجموعه علوم تربیتی /8

دانلود سوالات

2131 - مجموعه علوم ارتباطات

دانلود سوالات

2132 - سنجش واندازه گیری

دانلود سوالات

2133 - مجموعه روان شناسی

دانلود سوالات

2134 - مجموعه باستان شناسی

دانلود سوالات

2135 - محیطزیست

دانلود سوالات

2136 - مجموعه کارافرینی

دانلود سوالات

2137 - اینده پژوهی

دانلود سوالات

2138 - مجموعه الهیات /1

دانلود سوالات

2139 - مجموعه الهیات /2

دانلود سوالات

2140 - مجموعه الهیات /3

دانلود سوالات

2141 - مجموعه الهیات /4

دانلود سوالات

2143 - مجموعه کلام

دانلود سوالات

2144 - فقه شافعی

دانلود سوالات

2145 - مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز

دانلود سوالات

2146 - حقوق نفت وگاز

دانلود سوالات

2147 - اقتصادنفت وگاز

دانلود سوالات

2148 - سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سوالات

2149 - مجموعه مالی

دانلود سوالات

2150 - مطالعات زنان

دانلود سوالات

2151 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی

دانلود سوالات

2152 - مجموعه تربیت بدنی /1

دانلود سوالات

2153 - مجموعه تربیت بدنی /2

دانلود سوالات

2154 - مجموعه تربیت بدنی /3

دانلود سوالات

2155 - مجموعه تربیت بدنی /4

دانلود سوالات

2156 - مجموعه تربیت بدنی /5

دانلود سوالات

2201 - علوم زمین /1

دانلود سوالات

2202 - علوم زمین /2

دانلود سوالات

2203 - علوم زمین /3

دانلود سوالات

2204 - علوم زمین /4

دانلود سوالات

2205 - علوم زمین /5

دانلود سوالات

2206 - علوم زمین /6

دانلود سوالات

2208 - علوم زمین /7

دانلود سوالات

2209 - علوم زمین /8

دانلود سوالات

2210 - علوم زمین /9

دانلود سوالات

2211 - مجموعه شیمی /1

دانلود سوالات

2212 - مجموعه شیمی /2

دانلود سوالات

2213 - مجموعه شیمی /3

دانلود سوالات

2214 - مجموعه شیمی /4

دانلود سوالات

2215 - مجموعه شیمی /5

دانلود سوالات

2218 - فیتوشیمی

دانلود سوالات

2219 - هواشناسی

دانلود سوالات

2220 - زیست شناسی /1

دانلود سوالات

2221 - زیست شناسی /2

دانلود سوالات

2222 - زیست شناسی /3

دانلود سوالات

2223 - علوم جانوری /1

دانلود سوالات

2224 - علوم جانوری /2

دانلود سوالات

2225 - علوم جانوری /3

دانلود سوالات

2226 - زیست شناسی /4

دانلود سوالات

2227 - بیوشیمی

دانلود سوالات

2228 - زیست شناسی /5

دانلود سوالات

2229 - زیست شناسی /6

دانلود سوالات

2230 - بیوفیزیک

دانلود سوالات

2231 - زیست فناوری میکروبی

دانلود سوالات

2232 - امار

دانلود سوالات

2233 - مجموعه ریاضی /1

دانلود سوالات

2234 - مجموعه ریاضی /2

دانلود سوالات

2235 - فیزیک دریا

دانلود سوالات

2236 - زیست شناسی دریا

دانلود سوالات

2237 - نانوفیزیک

دانلود سوالات

2238 - مجموعه فیزیک

دانلود سوالات

2239 - فوتونیک

دانلود سوالات

2240 - ژئوفیزیک /1

دانلود سوالات

2241 - ژئوفیزیک /2

دانلود سوالات

2242 - ژئوفیزیک /3

دانلود سوالات

2243 - ژئوفیزیک /4

دانلود سوالات

2244 - نانوشیمی

دانلود سوالات

2245 - ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /

دانلود سوالات

2246 - بیوانفورماتیک

دانلود سوالات

2247 - علوم کامپیوتر

دانلود سوالات

2248 - مجموعه علوم شناختی

دانلود سوالات

2301 - مجموعه مهندسی برق /1

دانلود سوالات

2302 - مجموعه مهندسی برق /2

دانلود سوالات

2303 - مجموعه مهندسی برق /3

دانلود سوالات

2304 - مجموعه مهندسی برق /4

دانلود سوالات

2305 - مجموعه مهندسی برق /5

دانلود سوالات

2306 - مجموعه مهندسی برق /6

دانلود سوالات

2307 - مجموعه مهندسی عمران /1

دانلود سوالات

2308 - مجموعه مهندسی عمران /2

دانلود سوالات

2309 - مجموعه مهندسی عمران /3

دانلود سوالات

2310 - مجموعه مهندسی عمران /4

دانلود سوالات

2311 - مجموعه مهندسی عمران /5

دانلود سوالات

2312 - مجموعه مهندسی عمران /6

دانلود سوالات

2313 - مجموعه مهندسی عمران /7

دانلود سوالات

2314 - مجموعه مهندسی عمران /8

دانلود سوالات

2315 - مجموعه مهندسی عمران /9

دانلود سوالات

2316 - مجموعه مهندسی عمران /10

دانلود سوالات

2317 - مهندسی نقشه برداری /1

دانلود سوالات

2318 - مهندسی نقشه برداری /2

دانلود سوالات

2319 - مهندسی نقشه برداری /3

دانلود سوالات

2320 - مهندسی نقشه برداری /4

دانلود سوالات

2321 - مجموعه مهندسی مکانیک /1

دانلود سوالات

2322 - مجموعه مهندسی مکانیک /2

دانلود سوالات

2323 - مجموعه مهندسی مکانیک /3

دانلود سوالات

2324 - مجموعه مهندسی مکانیک /4

دانلود سوالات

2325 - مجموعه مهندسی مکانیک /5

دانلود سوالات

2326 - مجموعه مهندسی مکانیک /6

دانلود سوالات

2327 - مجموعه مهندسی مکانیک /7

دانلود سوالات

2328 - مجموعه مهندسی مکانیک /8

دانلود سوالات

2329 - مجموعه مهندسی مکانیک /9

دانلود سوالات

2330 - مهندسی دریا

دانلود سوالات

2331 - مهندسی هوا-فضا/1

دانلود سوالات

2332 - مهندسی هوا-فضا/2

دانلود سوالات

2333 - مهندسی هوا-فضا/3

دانلود سوالات

2334 - مهندسی هوا-فضا/4

دانلود سوالات

2335 - مهندسی معدن /1

دانلود سوالات

2336 - مهندسی معدن /2

دانلود سوالات

2337 - مهندسی معدن /3

دانلود سوالات

2338 - مهندسی معدن /4

دانلود سوالات

2339 - مجموعه مهندسی پلیمر/1

دانلود سوالات

2341 - مجموعه مهندسی پلیمر/2

دانلود سوالات

2343 - مهندسی محیطزیست /1

دانلود سوالات

2344 - مهندسی محیطزیست /2

دانلود سوالات

2345 - مهندسی محیطزیست /3

دانلود سوالات

2346 - مهندسی محیطزیست /4

دانلود سوالات

2347 - مهندسی پزشکی /1

دانلود سوالات

2348 - مهندسی پزشکی /2

دانلود سوالات

2349 - مهندسی پزشکی /3

دانلود سوالات

2350 - مجموعه مهندسی صنایع

دانلود سوالات

2353 - مهندسی نفت -مخازن

دانلود سوالات

2354 - مهندسی کامپیوتر/1

دانلود سوالات

2355 - مهندسی کامپیوتر/2

دانلود سوالات

2356 - مهندسی کامپیوتر/3

دانلود سوالات

2359 - مهندسی موادومتالورژی

دانلود سوالات

2360 - مهندسی شیمی /1

دانلود سوالات

2361 - مهندسی شیمی /2

دانلود سوالات

2362 - مهندسی شیمی /3

دانلود سوالات

2363 - علوم وفناوری نانو/1

دانلود سوالات

2364 - علوم وفناوری نانو/2

دانلود سوالات

2365 - مهندسی هسته ای /1

دانلود سوالات

2366 - مهندسی هسته ای /2

دانلود سوالات

2367 - مهندسی هسته ای /3

دانلود سوالات

2369 - مهندسی هسته ای /4

دانلود سوالات

2370 - مهندسی نساجی /1

دانلود سوالات

2371 - مهندسی نساجی /2

دانلود سوالات

2372 - مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود سوالات

2373 - مهندسی سیستمهای انرژی

دانلود سوالات

2401 - مجموعه محیطزیست /1

دانلود سوالات

2402 - مجموعه محیطزیست /2

دانلود سوالات

2403 - مجموعه محیطزیست /3

دانلود سوالات

2404 - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانلود سوالات

2405 - مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سوالات

2406 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/1

دانلود سوالات

2407 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/2

دانلود سوالات

2408 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/3

دانلود سوالات

2409 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/4

دانلود سوالات

2411 - بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی

دانلود سوالات

2412 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /1

دانلود سوالات

2413 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /2

دانلود سوالات

2414 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /3

دانلود سوالات

2415 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /4

دانلود سوالات

2416 - اقتصادکشاورزی

دانلود سوالات

2418 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /1

دانلود سوالات

2419 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /2

دانلود سوالات

2420 - مجموعه علوم خاک /1

دانلود سوالات

2421 - مجموعه علوم خاک /2

دانلود سوالات

2422 - مجموعه علوم خاک /3

دانلود سوالات

2423 - مجموعه علوم خاک /4

دانلود سوالات

2424 - مجموعه علوم دامی /1

دانلود سوالات

2425 - مجموعه علوم دامی /2

دانلود سوالات

2426 - مجموعه علوم دامی /3

دانلود سوالات

2427 - مجموعه علوم ومهندسی اب /1

دانلود سوالات

2428 - مجموعه علوم ومهندسی اب /2

دانلود سوالات

2429 - مجموعه علوم ومهندسی اب /3

دانلود سوالات

2430 - هواشناسی کشاورزی

دانلود سوالات

2431 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1

دانلود سوالات

2432 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2

دانلود سوالات

2434 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3

دانلود سوالات

2435 - مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود سوالات

2436 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4

دانلود سوالات

2437 - مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /1

دانلود سوالات

2438 - مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /2

دانلود سوالات

2439 - حشره شناسی کشاورزی

دانلود سوالات

2440 - بیماری شناسی گیاهی

دانلود سوالات

2441 - مجموعه علوم جنگل /1

دانلود سوالات

2442 - مجموعه علوم جنگل /3

دانلود سوالات

2443 - مجموعه علوم جنگل /2

دانلود سوالات

2444 - مجموعه شیلات /1

دانلود سوالات

2445 - مجموعه شیلات /3

دانلود سوالات

2447 - مجموعه شیلات /2

دانلود سوالات

2448 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /1

دانلود سوالات

2449 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /2

دانلود سوالات

2450 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /3

دانلود سوالات

2451 - کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی

دانلود سوالات

2452 - مجموعه علوم طیور

دانلود سوالات

2453 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /3

دانلود سوالات

2501 - مدیریت پروژه وساخت

دانلود سوالات

2502 - معماری

دانلود سوالات

2503 - شهرسازی

دانلود سوالات

2504 - پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر

دانلود سوالات

2505 - مرمت /1

دانلود سوالات

2506 - مرمت /2

دانلود سوالات

2609 - فیزیک پزشکی

دانلود سوالات

2601 - امارزیستی

دانلود سوالات

2602 - اموزش بهداشت

دانلود سوالات

2603 - انگل شناسی پزشکی

دانلود سوالات

2604 - ایمنی شناسی پزشکی

دانلود سوالات

2605 - بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات

2606 - ژنتیک پزشکی

دانلود سوالات

2608 - فیزیولوژی

دانلود سوالات

2610 - ویروس شناسی پزشکی

دانلود سوالات

2612 - زیست فناوری پزشکی

دانلود سوالات

2613 - بهداشت حرفه ای

دانلود سوالات

2614 - علوم تشریحی

دانلود سوالات

2615 - پرستاری

دانلود سوالات

2616 - بهداشت محیط

دانلود سوالات

2617 - باکتری شناسی پزشکی

دانلود سوالات

2618 - هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون

دانلود سوالات

2619 - قارچ شناسی پزشکی

دانلود سوالات

2701 - جراحی دامپزشکی

دانلود سوالات

2702 - مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام

دانلود سوالات

2703 - بیماریهای داخلی دام های کوچک

دانلود سوالات

2704 - بیماریهای داخلی دام های بزرگ

دانلود سوالات

2705 - رادیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات

2706 - کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات

2707 - پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات

2708 - بهداشت وبیماریهای طیور

دانلود سوالات

2709 - بیوشیمی

دانلود سوالات

2710 - بهداشت ابزیان

دانلود سوالات

2711 - بهداشت موادغذایی

دانلود سوالات

2714 - انگل شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات

2715 - باکتری شناسی

دانلود سوالات

2716 - ویروس شناسی

دانلود سوالات

2718 - ایمنی شناسی

دانلود سوالات

2719 - بیوتکنولوژی /زیست فناوری /

دانلود سوالات

2722 - فارماکولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات

2723 - فیزیولوژی

دانلود سوالات

2724 - اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

دانلود سوالات

2725 - بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی

دانلود سوالات

2801 - زبان وادبیات فارسی

دانلود سوالات

2802 - زبان وادبیات عرب

دانلود سوالات

2803 - مجموعه زبان فرانسه /1

دانلود سوالات

2804 - مجموعه زبان فرانسه /2

دانلود سوالات

2805 - مجموعه زبان روسی

دانلود سوالات

2806 - زبان المانی

دانلود سوالات

2807 - اموزش زبان انگلیسی

دانلود سوالات

2808 - زبان وادبیات انگلیسی

دانلود سوالات

2809 - ترجمه

دانلود سوالات

2810 - مجموعه زبان شناسی

دانلود سوالات

2811 - فرهنگ وزبانهای باستانی

 

 

دفترچه شماره 2

دانلود سوالات

گروه آزمایشی علوم پایه (1)

دانلود سوالات

گروه آزمایشی علوم پایه (2)

دانلود سوالات

گروه آزمایشی علوم پایه (3)

دانلود سوالات

گروه آزمایشی علوم پایه (4)

دانلود سوالات

کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی

دانلود سوالات

کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی

دانلود سوالات

کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سوالات

کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر

دانلود سوالات

گروه آْزمایشی علوم پزشکی (1)

دانلود سوالات

گروه آزمایشی علوم پزشکی (2)

دانلود سوالات

کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی

دانلود سوالات

گروه آزمایشی زبان - کدرشته 2801 و 2811

دانلود سوالات

گروه آزمایشی زبان عربی

دانلود سوالات

گروه آزمایشی زبان فرانسه

دانلود سوالات

گروه آزمایشی زبان روسی

دانلود سوالات

گروه آزمایشی زبان آلمانی

دانلود سوالات

گروه آزمایشی زبان - کد رشته های 2807 و 2808 و 2809 و 2810

 تلفن تهیه کتب دکتری و کارشناسی ارشد تمام رشته ها

 
۰۹۱۰۶۵۸۲۳۰۸
  


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">